Érték a múltban, érték a jelenben

Interaktív betyáróra   Betyárvilág és népi kultúraKik vagyunk?

Ha­gyo­mány­tisz­te­lő és őr­ző fiatalok, a­kik múl­tunk ér­té­ke­it i­gye­kez­nek át­men­te­ni a fel­nö­vek­vő ge­ne­rá­ci­ók szá­má­ra.

Mivel foglalkozunk?

A mai vi­lág kí­nál­ta esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel köz­ve­tít­jük nemzeti értékeinket és ha­gyo­má­nya­in­kat min­den kor­osz­tály­nak, de fő­ként a leg­ki­seb­bek­nek.

FolkFiok

Mik a céljaink?

Cé­lunk, hogy a ma­i em­be­rek, fő­ként a gyerekek meg­is­mer­jék azt a világot, a­mi­ben nagy­szü­le­ink, déd­szü­le­ink min­den­nap­ja­i­kat él­ték.

Mit kínálunk?

Iz­gal­mak­kal és is­me­re­tek­kel te­li könyveket, eh­hez kap­cso­ló­dó­an több kom­pe­ten­ci­a­te­rü­le­tet fej­lesz­tő mun­ka­fü­ze­tet, él­mé­nyek­ben gaz­dag interaktív foglalkozást, és né­hány mind­e­zek­re em­lé­kez­te­tő hasz­nos tár­gyat.

Egy tucat bakonyi betyármese

Egy tucat bakonyi betyármese

A le­gen­dás ba­ko­nyi be­tyá­rok a­lak­ja­i (Sob­ri Jós­ka, Mil­fajt Fer­kó, Sa­va­nyú Jós­ka, Mó­gor Jan­csi, La­kat Mis­ka…) hí­res-ne­ves cse­le­ke­de­te­i, a ré­gi pa­raszt­vi­lág be­tyár­sze­re­te­te és min­den­nap­ja­ik leg­jel­lem­zőbb e­se­mé­nye­i e­le­ve­ned­nek fel e­zek­ben a tör­té­ne­tek­ben.

1800 Ft
Több tucat feladat bakonyi betyármesékhez

Több tucat feladat bakonyi betyármesékhez

A mun­ka­fü­zet az Egy tu­cat ba­ko­nyi be­tyár­me­se cí­mű kö­tet­hez ké­szült. Cé­lunk az volt, hogy el­mé­lyít­se az ol­va­sot­ta­kat, fej­lessze a szö­veg­ér­té­si kész­sé­get, va­la­mint, hogy plusz nép­raj­zi in­for­má­ci­ók­kal szol­gál­jon az ér­dek­lő­dők­nek.

700 Ft
Történetek a faluból

Történetek a faluból

A 12 elbeszélést tartalmazó kötet, 127 oldalon keresztül repít vissza minket a 19. századba, s így betekintést nyerhetünk az akkori emberek életébe. Azonban nem csak időbeli utazásról van szó, hiszen a történetek felölelik a teljes magyar nyelvterületet.

1500 Ft

Beszélgetés a szerzővel

2012.09.21. Pápa, Várkastély

Író-olvasó találkozóval egybekötött könyvbemutatóra került sor 2012. szeptember 21-én Pápa Várkastélyában. Csatlós Melinda az Egy tucat bakonyi betyármese című könyvét mutatta be az érdeklődőknek. Az szerzővel egykori irodalomtanára beszélgetett.

További események »


Interaktív betyáróra

Általános iskolás korosztály számára interaktív betyárórák megszervezését és lebonyolítását vállaljuk. A foglalkozás időtartama: 45 perc, mely néprajzi és népzenei bemutatót is magában foglal. Pedagógia szempontból egyaránt hangsúlyt kap a magyar, a történelem és az ének-zene tantárgyi koncentráció.

Az óra anyaga elsősorban általános iskolás korosztály számára készült, de kérésre alkalmazható más korosztályok számára is.

Betyáróra igénylése »