Könyvek

Egy tucat bakonyi betyármese

Szerző: Csatlós Melinda

A le­gen­dás ba­ko­nyi be­tyá­rok a­lak­ja­i (Sob­ri Jós­ka, Mil­fajt Fer­kó, Sa­va­nyú Jós­ka, Mó­gor Jan­csi, La­kat Mis­ka…) hí­res-ne­ves cse­le­ke­de­te­i, a ré­gi pa­raszt­vi­lág be­tyár­sze­re­te­te és min­den­nap­ja­ik leg­jel­lem­zőbb e­se­mé­nye­i e­le­ve­ned­nek fel e­zek­ben a tör­té­ne­tek­ben.

1800 Ft

Több tucat feladat bakonyi betyármesékhez (munkafüzet)

Szerző: Csatlós Melinda

A mun­ka­fü­zet az Egy tu­cat ba­ko­nyi be­tyár­me­se cí­mű kö­tet­hez ké­szült. Cé­lunk az volt, hogy el­mé­lyít­se az ol­va­sot­ta­kat, fej­lessze a szö­veg­ér­té­si kész­sé­get, va­la­mint, hogy plusz nép­raj­zi in­for­má­ci­ók­kal szol­gál­jon az ér­dek­lő­dők­nek.

700 Ft

Történetek a faluból

Szerző: Csatlós Melinda

A 12 elbeszélést tartalmazó kötet, 127 oldalon keresztül repít vissza minket a 19. századba, s így betekintést nyerhetünk az akkori emberek életébe. Azonban nem csak időbeli utazásról van szó, hiszen a történetek felölelik a teljes magyar nyelvterületet.

1500 Ft